Personal Data Protection Authority

Personal Data Protection Authority

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE AYDINLATMA METNİ


Attaleiaballoons 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) uyarınca Attaleiaballoons (Attaleiaballoons olarak anılacaktır), Attaleiaballoons kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalar yapmak ve bilgilendirmek amacıyla.


1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI


Siteye üye olduğunuz andan itibaren üye oluyorsunuz. Üye olarak Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz,


Attaleiaballoons ile paylaşmayı kabul ediyorsunuz. Üyeler, kişisel bilgilerinin Attaleiaballoons' a bağlı diğer tüm şirketlere aktarılmasını ve Attaleiaballoons'a bağlı diğer tüm şirketler tarafından saklanmasını ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.


Attaleiaballoons'ın  kişisel bilgileri toplama ve saklamadaki en önemli amacı güvenli, etkin, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir hizmet sunmaktır. Kişisel veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmaktadır. Üye Tarafından Paylaşılan Bilgiler: Üyelik sırasında kullanıcıların verdiği kişisel bilgileri ifade eder. (Kimlik bilgileri, konum bilgileri, iletişim bilgileri, üyelik bilgileri, üyelik kimlik numarası, IP adresi vb.) Kullanıcı tarafından Attaleiaballoons'a doğrudan veya dolaylı olarak verilen tüm kişisel bilgileri kapsar. Her üye, kişisel bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak paylaşmakla yükümlüdür.


Attaleiaballoons Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistem kullanım alışkanlıklarına ilişkin tüm verileri içerir. (Konum verileri, sık kullananlar, ilgi alanları vb.) Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleri ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Attaleiaballoons, hassas kişisel verilerinizi hiçbir şekilde toplamaz ve işlemez. Bu tür verileri paylaşmanızı istemiyoruz. Attaleiaballoons ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim olursa olsun hassas kişisel verilerinizi paylaşmayın.


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI


Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Üyelik işlemlerinin yürütülmesi,


Herhangi bir ürünün siparişini adrese gönderme imkanı,


Attaleiaballoons web sitesinde sunulan hizmetleri iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve bu konuda bilgilendirmek, Üye ile kurulan Kullanıcı Sözleşmesi'nin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayına sahip Üyeler için; Üyenin tercihlerini, beğenilerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek üyeye özel promosyonlar, fırsatlar ve avantajlar sağlamak,


Üye'nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz, Üye'nin tercihi ve beğenisi doğrultusunda tanıtım ve pazarlama uygulamaları, mal/ürün ve hizmetler, Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,


Üye deneyimini geliştirmek,


Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,


İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerini cevaplamak,


Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi,


İşlenen verilerin güncel ve doğru olması için gerekli düzenlemeleri yapmak.


Attaleiaballoons web sitesini ziyaret etmeniz durumunda, sadece IP bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, trafik bilgilerini saklama yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çerezler aracılığıyla size özel reklamların sunulması amacıyla işlenmektedir.
3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinde kişisel verileri belirtilen Attaleiaballoons;


Kanunda açıkça belirtilmiş,


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,


Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


Hukuki sebeplere dayanarak internet siteleri, internet sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen bildirimler ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla sesli, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.


4. AKTARILACAK KİŞİSEL VERİLERİN TARAFLARI VE AKTARILMA AMACI


Müşterilerimizin kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşımı müşterilerin rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin rızası olmadan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.


Ancak yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır.


Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik ve hukuki tedbirler alınmaktadır. Ancak üçüncü kişinin veri koruma politikalarının risk alanında meydana gelen ihlallerden Attaleiaballoons sorumlu değildir ve üçüncü kişinin sorumluluğundadır.


Kişisel verileriniz Attaleiaballoons hissedarlarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, bulut ortamında veri depolama hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kuruluşlar ile ve Müşterilerimize ticari elektronik ileti göndermek üzere anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi, anlaşmalı olduğumuz bankalar, çeşitli yurt içi ve yurt dışı acenteler, reklam şirketleri ve anket şirketleri ve diğer sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı üçüncü şahıslar ve ilgili iş ortakları.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ


Kanun'un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklar tarafınıza tanınmıştır: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


6698 sayılı Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Attaleiaballoons, iş veya yasal zorunluluklar olması durumunda bu Aydınlatma Metni'ni tek taraflı olarak güncelleme hakkını saklı tutar.


Bu metnin en güncel halini almak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.Personal Data Protection Authority

LIGHTING TEXT ACCORDING TO THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA


Attaleiaballoons (referred to as Attaleiaballoons) in accordance with the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 of Attaleiaballoons (referred to as the Law) in order to make explanations and inform about the processing of personal data of Attaleiaballoons users.


1. COLLECTION OF PERSONAL DATA


You become a member from the moment you become a member of the site. By being a member, you accept the User Agreement and Privacy Policy,


You agree to share with Attaleiaballoons. Members are deemed to have accepted the transfer of their personal information to all other companies affiliated with Attaleiaballoons and their storage and storage by all other companies affiliated with Attaleiaballoons.


The most important purpose of Attaleiaballoons in collecting and storing personal information is to provide a safe, effective, personalized and trouble-free service. Personal data is collected by the methods mentioned below. Information Shared by the Member: Refers to the personal information provided by the users during membership. (Identity information, location information, contact information, membership information, membership ID number, IP address, etc.) It covers all of the personal information given directly or indirectly to Attaleiaballoons by the user. Each member is obliged to share their personal information accurately and completely.


Information Obtained from the Use of Attaleiaballoons: It includes all data regarding the system usage habits of the members. (Location data, frequent users, areas of interest, etc.) Race, ethnic origin, political opinion, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, disguise and dress, association, foundation or union membership, health, sexual life, criminal conviction and security measures, as well as biometric and genetic data are special personal data. Attaleiaballoons does not collect and process your sensitive personal data in any way. We do not want you to share such data. Do not share your sensitive personal data, no matter what interaction it takes within the scope of your relationship with Attaleiaballoons.


2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA


Your personal data may be processed in a limited manner and in accordance with the legislation for the purposes stated below. Execution of membership transactions,


The ability to send the order of any product to the address,


Improving the services offered on the Attaleiaballoons website, developing new services and informing about it, For the purposes of performing the User Agreement established with the Member, for the Members who have commercial electronic message approval; Analyzing the preferences, likes and needs of the member and providing special promotions, opportunities and benefits to the member,


Remarketing, targeting, profiling and analysis in line with the explicit consent of the Member, promoting and marketing applications, goods/products and services in line with the Member's preference and taste, Resolving member problems and complaints,


Improving the member experience,


Legal processes and compliance with legislation,


Answering information requests from administrative and judicial authorities,


Ensuring information and transaction security and preventing malicious use,


Making necessary arrangements in order to ensure that the processed data is up-to-date and correct.


If you visit the Attaleiaballoons website, your personal data, consisting only of IP information, is processed for the purposes of fulfilling our obligation to store traffic information and serving you special advertisements through cookies.
3. METHOD OF COLLECTING PERSONAL DATA AND LEGAL REASONS


Attaleiaballoons, whose personal data is specified in Article 5 of the Personal Data Protection Law No. 6698;


clearly stipulated in the law,


Provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract, it is necessary to process the personal data of the parties to the contract,


The person concerned has been made public by himself,


Data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject,


Data processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of a right,


Based on legal reasons, it collects in audio, electronic or written form through websites, mobile applications of websites, social media accounts, cookies, call center, notifications from administrative and judicial authorities and other communication channels.


4. THE PARTIES TO THE PERSONAL DATA TO BE TRANSFERRED AND THE PURPOSE OF TRANSFER


The sharing of personal data of our customers with third parties takes place within the framework of the consent of the customers and as a rule, personal data is not transferred to third parties without the consent of our customers.


However, due to and limited to our legal obligations, personal data is shared with courts and other public institutions. In addition, personal data is transferred to contracted third parties in order to provide the services we undertake.


Necessary technical and legal measures are taken to prevent violations of rights during data transfer to third parties. However, Attaleiaballoons is not responsible for violations that occur in the risk area of ​​​​the third party's data protection policies and the third party's responsibility.


Your personal data is shared with Attaleiaballoons shareholders, our direct/indirect domestic/foreign affiliates, program partner institutions and organizations that we cooperate to carry out our activities, domestic/foreign persons and institutions from which we get data storage services in the cloud, and domestic/foreign organizations with which we have an agreement to send commercial electronic messages to our customers, It can be shared with the Interbank Card Center, the banks we have contracted with, various domestic and foreign agencies, advertising companies and survey companies, and other domestic/foreign third parties and related business partners within the scope of various marketing activities in order to provide you with better service and ensure customer satisfaction.


5. YOUR RIGHTS REGARDING YOUR PERSONAL DATA


Within the scope of Article 11 of the Law, you have been granted the following rights regarding your personal data: Learning whether your personal data is processed or not,


If your personal data has been processed, requesting information about it,


Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the purpose,


Knowing the third parties to whom your personal data is transferred, in the country or abroad,


Requesting correction of your personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,


Requesting the deletion or destruction of your personal data in the event that the reasons requiring it to be processed disappear, although it has been processed in accordance with the Law No.


Objecting to the emergence of a result against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems, Requesting the compensation of the damage in case you suffer damage due to unlawful processing of your personal data.


Attaleiaballoons reserves the right to unilaterally update this Clarification Text in case of business or legal requirements.


We recommend that you visit our homepage regularly to get the most up-to-date version of this text.


Contact us for detailed information.